ANALÝZA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU FIRMY GSP-HIGH TECH SAWS, s.r.o.
A NÁVRH STRATEGIE PRO ZVÝŠENÍ EXPORTU

(Bakalářská práce)


Pilové kotouče a kotoučové nože

Zde jsou fotoukázky GSP.

Strojní obrábění a zpracování materiálu pro výrobu kotouče.Dílna pro výrobu kotoučů a nožů (strojový park).Stánek GSP Zborovice na veletrzích po celém světě.Kanceláře a dílny - samotná výroba pilových kotoučů a nožů.Ukázka strojního ostření pilového kotouče.Zpracování materiálu pro výrobu kotouče - pec pro následné kalení.

Strojní obrábění a zpracování materiálu pro výrobu kotouče.

Dílna pro výrobu kotoučů a nožů (strojový park).

Stánek GSP Zborovice na veletrzích po celém světě.

Kanceláře a dílny - samotná výroba pilových kotoučů a nožů.

Ukázka strojního ostření pilového kotouče.

Zpracování materiálu pro výrobu kotouče - pec pro následné kalení.

 

Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích

 

Studijní obor: Management a marketing zahraničního obchodu

 

ANALÝZA ZAHRANIČNÍHO OBCHODU FIRMY GSP-HIGH TECH SAWS, s.r.o. A NÁVRH STRATEGIE PRO ZVÝŠENÍ EXPORTU

(Bakalářská práce)

 

 

Autor: Lubomír MOTALÍK

Vedoucí práce: Ing. Mgr. Vít GILÍK

Kunovice, 2013

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně pod vedením Ing. Mgr. Víta GILÍKA a uvedl v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje.

Děkuji panu Ing. Mgr. Vitu GILÍKOVI za velmi užitečnou metodickou pomoc, kterou mi poskytl při zpracování mé bakalářské práce.

Kunovice, 2013

Lubomír MOTALÍK

 

 

 

Obsah:

ÚVOD

1 Teoretický základ

1.1 Historické a vývojové fáze zahraničního obchodu

1.2 Teorie zahraničního obchodu

1.3 Hodnocení významu zahraničního obchodu

1.4 Pasivní prostředky zahraničně obchodní politiky ČR

1.5 Aktivní prostředky zahraničně obchodní politiky ČR

1.5.1 Ministerstvo průmyslu a obchodu

1.5.2 CzechTrade

1.5.3 EGAP

1.5.4 ČEB

1.5.5 Ostatní orgány a svazy

1.6 Formy vstupu a metod na mezinárodní trhy

1.7 Obchodní operace

1.8 Dodací podmínky

1.9 Platební podmínky v zahraničním obchodě

1.10 Tvorba cen v zahraničním obchodě

2 Analýza zahraničního obchodu firmy

2.1 Německo

2.2 BRICS

2.2.1 INDIE

2.2.2 RUSKO

2.2.3 ČÍNA

2.2.4 BRAZÍLIE

2.2.5 JÍŽNÍ AFRIKA

2.3 USA

2.4 MEXIKO

2.5 TURECKO

2.6 TOP 20

2.7 10 největších exportních zákazníků

3 Současné postavení a strategie firmy

3.1 Strategie firmy

3.2 Výrobní strategie firmy

3.3 Cíle společnosti

3.4 SWOT Analýza

4 Analýza konkurence

4.1 Největší konkurenti

4.2 Němečtí konkurenti

4.3 Ostatní konkurence

4.4 Porterova analýza pěti konkurenčních sil

5 Návrh strategie pro zvýšení exportu

5.1 Všeobecné návrhy

5.2 CzechTrade

5.3 Propagace

5.4 Platební nástroje

5.5 Zákaznické výhody

5.6 Veletrhy

5.7 Výrobní a produktové návrhy

5.8 Personální návrhy a podpora lidských zdrojů

5.9 Průzkum

5.10 Návrhy pro Top klienty

6 Aplikace a vyčíslení přínosů této strategie

6.1 Přínosy personálních změn

6.2 Veletržní vyčíslení přínosů

6.3 Přínosy CzechTrade

6.4 Propagační přínosy

6.5 Ostatní vyčíslení přínosů

6.6 Přínosy 10 největších klientů

6.7 Celkové vyčíslení přínosů

7 Pilotní provoz, odstranění připomínek a uvedení do rutinního provozu

7.1 Umístění na internetových vyhledávačích

7.2 Veletrh AMB Stutgart

7.3 Pilové kotouče pro petrolejářský průmysl

8 Hodnocení uživatelů a vedením firmy GSP-High Tech Saws s.r.o.

8.1 Hodnocení uživatelů

8.2 Hodnocení vedením firmy

ZÁVĚR

Hodnocení podniku

ABSTRAKT

ABSTRACT

Literatura

Seznam zkratek

Seznam obrázků, tabulek, grafů a schémat

Seznam příloh

 

 

ÚVOD

Tato bakalářská práce se věnuje analýze zahraničního obchodu firmy GSP-High Tech Saws, s.r.o. za posledních 10 let. Cílem práce je vypracování návrhů strategií na zvýšení exportu, aplikace a vyčíslení přínosů.

Společnost GSP-High Tech Saws, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem řezných nástrojů. Společnost navazuje na dlouholetou tradici výroby nástrojů v Zborovicích. Firma patří mezi významné výrobní podniky, které jsou plně závislé, tak jako většina strojírenských firem v České republice na exportu. Podíl exportu ve firmě dosahuje až 70 % celkového obratu, proto je vývozu věnována velká péče a pozornost.

Bakalářská práce je rozdělena do 8 kapitol. Ta se pak dále dělí na dvě části. Na část teoretickou a praktickou. V první části je pomocí domácí i zahraniční literatury vypracován teoretický základ, kde jsou uvedeny základní informace a znalosti, které jsou nutné pro úspěšné provozování zahraničního obchodu. Nejvýznamnější informace pro firmu jsou obsaženy v kapitole 5, kde jsou uvedeny návrhy na zvýšení exportu, a v kapitole 6, v níž jsou vyčísleny skutečné přínosy těchto strategií.

První kapitola se zabývá teoretickými poznatky z oblasti zahraničního obchodu a exportu. Jsou zde popsány historické a vývojové fáze, přes teorii, až po hodnocení významu zahraničního obchodu. Jsou zde uvedeny pasivní prostředky, ale především aktivní prostředky zahraničně obchodní politiky státu. Zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechTrade, EGAP, ČEB, ostatní orgány a svazy, které pomáhají firmám k rozvoji exportu. Znalost forem a metod vstupu na zahraniční trhy, obchodních operací a především dokonalé ovládání dodacích podmínek jsou skutečným základem pro exportéra. Na závěr této teoretické části jsou zmíněny platební podmínky a tvorba cen v zahraničním obchodě.

Druhá kapitola začíná praktickou částí, která je věnována analýze zahraničního obchodu z hlediska struktury a teritoria, s využitím časových řad. Jsou zde analyzovány nejdůležitější exportní země, kde jsou nejdříve uvedeny všeobecné charakteristiky zahraničního obchodu jednotlivých států. Pak jsou zde uvedeny důležité rady, jak úspěšně postupovat při obchodním jednání s potencionálním partnerem z jednotlivé země. Nakonec jsou k jednotlivým zemím vyhotoveny grafy a analýzy, které popisují konkrétní obchodní výsledky firmy GSP-High Tech Saws, s.r.o. od roku 2002. Zvláštní pozornost je věnována zemím BRICS, jejichž ekonomický význam stále roste a má velký potenciál. Nakonec této kapitoly je provedena analýza 20 nejúspěšnějších exportních zemí a 10 nejlepších exportních zákazníků.

Třetí kapitola je věnována současnému postavení, strategii a cílům firmy. Je zde popsána historie a struktura společnosti. Pak následuje popis druhů dělících nástrojů, které společnost vyrábí a prodává. Vypracovaná SWOT analýza detailně popisuje silné a slabé stránky, hrozby a příležitosti.

Ve čtvrté kapitole je analyzována konkurence firmy, jak největší konkurenti, tak i silná konkurence z Německa, ale i z Asie. Největší konkurent byl porovnán s firmou GSP pomocí metody benchmarkingu. Na závěr kapitoly je konkurenční prostředí firmy podrobeno prostřednictvím Porterovy analýzy pěti konkurenčních sil.

V páté kapitole jsou už navržené jednotlivé návrhy strategií pro zvýšení exportu. Mezi tyto návrhy je zahrnuto kromě všeobecných návrhů, tak i využití služeb CzechTradu, rozvíjení propagace, lepší využití platebních nástrojů, podpora zákaznických výhod, realizace veletrhů v zahraničí a provádění průzkumu. I návrhy výrobní a produktové, jakož i personální návrhy a podpora lidských zdrojů, které mohou přispět k zvýšení exportu firmy. V neposlední řadě jsou důležité i návrhy pro velké a významné klienty, jejichž obrat tvoří až 50 % obratu společnosti.

V šesté a sedmé kapitole je kromě pilotního projektu, do kterého je zahrnut projekt internetových vyhledávačů, veletrh AMB Stuttgart a pilové kotouče pro petrolejářský průmysl, tak i jednotlivá realizace a vyčíslení přínosů jednotlivých návrhů na zvýšení exportu, jako jsou přínosy personální, veletržní, propagační a ostatní. Jsou zde vyčísleny přínosy využití Czechtradu, přínosy dle jednotlivých teritorií a struktury 10 největších klientů. Nakonec je zde uvedeno celkové vyčíslení všech strategií.

Na závěr jsou v bakalářské práci uvedena hodnocení uživatelů a vedením firmy, kde je zhodnocen výsledek bakalářské práce, zda jsou navržené, realizované a vyhodnocené strategie pro firmu GSP-High Tech Saws, s.r.o. úspěšné a přínosné, a jestli budou tyto exportní návrhy uskutečňovány i v dalším období.

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Najdi na webu
Stiskni pro hledání
Pilové kotouče - obchod GSP Pilové kotouče - obchod GSP

Pilové kotouče - prodej pilových kotoučů a nožů České výroby

Veletrhy na kterých GSP najdete. Veletrhy na kterých GSP najdete.

Ilustrační fotka pochází z veletrhu MAKTEK Istanbul 2014.

Archiv novinek

Která skupina výrobků vás nejvíce oslovila?

HSS dělící pilové kotouče na kov
Výsledek ankety
14
HSS a VHM (pilové kotouče z tvrdokovu) drážkovací pilové kotouče na kov
Výsledek ankety
10
Frikční (třecí) pilové kotouče
Výsledek ankety
6
Kotoučové nože
Výsledek ankety
9
HSS a VHM frézy
Výsledek ankety
4
Alfa Cutter
Výsledek ankety
1
 

Archiv anket

 
Přehled kontaktů:

Email:
Web: Bakalářka
© Bakalářka

Navigace:
Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.